Usta Öğretici Kimdir? Usta Öğretici Nasıl Olunur?

Usta Öğretici Kimdir? Görevleri Nelerdir? Nasıl usta öğretici olunur? Kısaca bilgi

Usta Öğreticilik le ilgili toplumda bazı yanlış bilgilerin bulunduğu görülmektedir. Usta öğreticilik belgesine sahip olan kişilerin hangi şartları taşıması gerektiği, nerelerde görev alabileceği, görev ve sorumluluklarının ne olduğuna dair bazı eksik ve yanlış bilgiler bulunmaktadır. Bu yanlış bilgilerim giderilmesi işin doğrusunun anlaşılması bakımından bu makale kaleme alınmıştır.

Öncelikle Usta Öğreticilerin ülkemizde temelde iki farklı yolla görevlendirmeleri olduğunu söyleyelim. Birincisi İşletmelerde halihazırda çalışan ve usta öğreticilik belgesine sahip çalışanların yanlarında çırak ve stajyer bulundurmalarıyla ilgili görev ve sorumlulukları, diğer görevlendirme şekli ide genelde bilinen Halk Eğitim Merkezlerinde ve Diğer Hayat Boyu Öğrenme kapsamında olan Belediyeler vb. tarafından açılan kurslarda yapılan görevlendirmedir.

usta öğretici

Usta Öğretici Kimdir?

Usta Öğretici, Mesleki ve Teknik Eğitim açısından bakıldığında, Usta öğretici, ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu; mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi tanımlamaktadır.

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Halk Eğitim Merkezleri ve diğer kurs merkezleri bakımından, Usta öğretici: Hayat boyu öğrenme kurumlarında kadrolu veya ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğreticiyi tanımlamaktadır.

Her iki durumda görevlendirilen kişilerin aldığı Usta Öğreticilik Kursu aynıdır.

Usta Öğreticilik Kursu Nedir? Nasıl Yapılır?

Her ne kadar toplumda usta öğreticilik kursu olarak bilinsede bu kursun adı iş pedagojisi kursudur. Kursu tamamlayanlara verilen belge ise Usta Öğreticilik Belgesidir.

Bu kurslar 9 Aralık 2016 yılında yayımlanan 6764 sayılı yasa ile Mesleki ve Teknik Eğitim genel müdürlüğüne bağlanan Mesleki Eğitim Merkezlerinde (Çıraklık Eğitim Merkezi) planlanır ve yapılır. Yoplam 40 saatlik bir kurstur. Devam zorunluluğu vardır. Kurs sonunda Çoktan seçmeli sınav yapılır ve 45 ve üztü not alanlar başarılı sayılır.

Kursta verilen dersler ve süreleri aşağıda verilmiştir.

Usta Öğreticilik Kursu Eğitimi Verilen Konular Ve Saatleri

 • Çıraklık ve Mesleki Eğitim İlkeleri: 4 saat
 • Eğitim Psikolojisi: 3 saat
 • Eğitimde İletişim ve İletişim Araçları: 4 saat
 • Meslek Analizi ve Öğretim Programlarının Hazırlanması: 8 saat
 • Atölye ve Meslek Dersleri Öğretim Metotları: 8 saat
 • İş Güvenliği: 4 saat
 • İş Kalitesi ve Maliyet İlişkileri:4 saat
 • Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme: 3 saat
 • İmtihan Değerlendirme: 2 saat

Usta Öğreticilik Kursuna Kimler Katılabilir?

Ustalık veya işyeri açma belgesine sahip olanlar ile en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış olanlar, okul ve kurumlarca açılan iş pedagojisi kursuna katılabilirler. Kursu başarı ile tamamlayanlara usta öğreticilik belgesi verilir. Usta öğreticilik belgesi; ustalık belgesi, işyeri açma belgesi veya en az ön lisans diploması ile birlikte kullanılır.

Kurs sonunda verilen Usta Öğreticilik Belgesi üzerinde herhangi bir meslek branşı yazmaz. Bunun anlamı, bir defa bu belgeyi alan kişi ustalık veya işyeri açma belgesi (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diploması) ile en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış olmaları şartıyla birden fazla belgeye sahiplerse bu alanların tamamında Usta Öğretici olarak görev alabilirler.

Bu meslekler birbirinden farklı da olabilir Örneğin Bir kişi A  mesleğinden ustalık belgesi sahibi olsun. Bu kişi aynı zamanda b mesleğinden meslek lisesini bitirmişse ve ya bir önlisans tamamlamışsa, almış olduğu usta öğreticilik belgesini her iki meslek için de kullanabilir.

Usta Öğreticilerin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Yazımızın başında Usta Öğreticilerin temelde iki farklı görevleri bulunduğunu söylemiştik. İşletmelerde beceri eğitiminde görev alacak usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları; İşletmelerde beceri eğitimi, eğitici personel/usta öğreticilerce yaptırılır. İşletmelerde beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitiminden sorumlu Usta Öğreticiler bakımından,

 1. İşletmelerde yapılacak beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitimin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla okul ve işletme yetkililerince yapılacak toplantılara katılır.
 2. Teorik konular da dikkate alınarak koordinatör öğretmen ve/veya ders öğretmeniyle birlikte eğitim uygulamasına ait planlar yapar ve eğitime başlanılan ilk hafta içinde planları işletme yetkilisiyle okul müdürünün onayına sunar.
 3. Öğrencilerin, işletmelerde yapacakları uygulamalı eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitime devam durumlarını günü gününe izleyerek sonuçlarını işletme yetkililerine bildirir.
 4. Öğrencilerin başarı durumlarını belirleyerek sonuçlarını işletme yetkililerine bildirir.
 5. Eğitim hizmetlerini mevzuatına göre yürütür, bu konuda okul ve işletmelerin yapacakları hizmetçi eğitim etkinliklerine katılır.
 6. Eğitim etkinliklerinde, çalışma takvimine uyar.
 7. Göreve gelememeleri durumunda, özürlerini zamanında işletme yetkililerine bildirir.
 8. Beceri eğitiminde her öğrencinin, mesleğin özelliğine göre yaptığı temrin, iş, proje, deney veya hizmetin değerlendirilmesini çizelge üzerinde yapar, öğrenciyle birlikte imzalar ve bu dokümanın yer alacağı birer iş dosyası tutmasını sağlar.
 9. İşletmelerde aynı meslek alan/dalında beceri eğitimi gören en fazla 12 kişiden oluşan öğrenci grubu için işletme tarafından en az bir eğitici personel veya usta öğretici görevlendirilir.
 10. İşletmenin genel işleyişi, üretimi, iş akışı, iş sağlığı ve güvenliği konularında öğrencilere bilgi verir.
usta öğretici

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında halk eğitim merkezlerinde görevlendirilen Usta Öğreticiler bakımından;

Kurumlarda görevlendirilen ücretli usta öğreticiler, öğreticilik görevlerini plan ve program dâhilinde yürütürler. Bu kişiler, görevleri süresince Devlet memurlarının tutum, davranış ve vakarına uygun davranmakla sorumludur.

2) Ücretli usta öğreticilere çalıştıkları ders saati karşılığında ek ders ücreti ödenir.

3) Ders görevi ile görevlendirilen ücretli usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla sekiz ders saatidir. Müdür, cumartesi ve pazar günleri de dâhil olmak üzere ücretli usta öğreticilere günün 07.00 ile 22.00 saatleri arasında görev verebilir. Bu çalışma süresi haftada 40 ders saatini geçemez.

4) Ücretli usta öğreticilere alan taraması görevi verilmez.

5) Kursiyerlerin çeşitli nedenlerle öğrenime devam etmemeleri hâlinde kursun kapatılması durumunda, ücretli

Usta Öğreticilerin Görevlendirme Şartları Nelerdir?

Usta Öğreticilerin ders ücreti karşılığı görevlendirilmesi; Kurs açılacak alanda, kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ders ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır. İhtiyaç hâlinde ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, resmî kurumlardan veya ilan yoluyla yapılır. Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre yapılır:

 1. Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler.
 2. Emekli öğretmenler.
 3. Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri.

ç) Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler.

Üçüncü fıkrada sayılanlardan görevlendirme yapılamaması durumunda ilan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesi yapılır. İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartlar şunlardır:

 1.  Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.
 2.  Türk vatandaşı olmak.
 3. 18 yaşını doldurmuş olmak.
 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 6. Askerlikle ilişiği bulunmamak.
 7. Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyu öğrenme kurum müdürü ile bir örgün eğitim kurum müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır ve mülki idare amirinin onayına sunulur. Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, kurum müdürlüklerine yapılır.

Başvuruda bulunacaklardan; Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe, Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri, istenir.

Örnek Başvuru Formu için tıklayın.Usta öğreticilik başvuru formu

Usta Öğreticilerin Başvuruları Nasıl Değerlendirilir?

Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir. Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır. Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır. Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

Resmi kurumlardan veya ilan yoluyla ders ücreti karşılığı görevlendirmelerle ihtiyacın karşılanamaması hâlinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni, İçişleri Bakanlığınca oturma izni ve alanında yeterlilik belgesinin denkliğinin yapılmış olması şartıyla ilgili mevzuat kapsamında yabancı uyruklular ders ücreti karşılığında görevlendirilebilir. Ceza ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklulara yönelik açılacak kurslarda, öğreticilik görevi öncelikle cezaevi ve tutukevinde görev yapan öğretici niteliğine sahip kişilerden karşılanır. Talep olmaması hâlinde üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine göre görevlendirme yapılır.  Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilemez. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar öğreticiliği görevlendirmelerinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Ücretli usta öğretici olarak görev verilecek olanlara , Bakanlıkça hazırlanan programa göre eğitim verilir.

Ustalık Belgesi Almanın En Kısa Yolunu Öğrenmek  için Tıklayın

You May Also Like