Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı

 İlgili Mevzuat

Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dinî konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi olarak yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller 3/7/2003 tarihli ve 25157 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”yla düzenlenmiştir.

Bu sınav, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçmek amacıyla; ilgili mevzuat, 08.02.2017 tarihli ve 46814609-903.07.03-E.1636215 sayılı Makam Oluru ile Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 10.02.2017 tarihli ve 12 sayılı kararı çerçevesinde hazırlanan işbu Kılavuz’da belirtilen esaslara göre Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

b) Genel esaslara göre seçilecek öğretmenlerin atamaya esas alanları ve sayıları Kılavuz sonunda yer alan tablolarda belirtilmiştir.

c) Mesleki Yeterlilik Sınavı, 19 Mart 2017 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav 100 sorudan oluşacak ve 120 dakika sürecektir. Temsil Yeteneği Mülakatı Ankara’da gerçekleştirilecek olup gerekli duyurular http://www.meb.gov.tr İnternet adresinden yapılacaktır.

d) Bir adayın Mesleki Yeterlilik Sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıtlarının değerlendirilebilmesi için; sınava atandığı salonda girmesi, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması, soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması, sınav sonunda soru kitapçığını ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi, salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması zorunludur.

e) Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ile Milli Eğitim Bakanlığının http://meb.gov.tr İnternet adresinden öğrenebileceklerdir.

f) Adayların Milli Eğitim Bakanlığı ile yapacakları bütün yazışmalarda bu Kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe Örneğini kullanmaları gerekir.

g) Adaylar Mesleki Yeterlilik Sınavı sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr İnternet adresinde yayımlanmasından sonra en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonucun adaylara duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile KDV dâhil 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne (YYEGM) yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır. Yapılan itirazlar toplu olarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (ÖDSGM) iletilecek ve itirazların değerlendirilmesi ÖDSGM tarafından yapılacaktır. İtirazların cevaplanmasında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

2017 Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatı Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

Kılavuz ekleri için tıklayınız.

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like