Ulusal Varlık Fonu ve Amacı Nedir?

Ulusal Varlık Fonu Nedir?

Uluslararası “Sovereign Wealth Funds” olarak adlandırılan tam olarak Türkçe karşılığını bulmamış, Ulusal Varlık Fonları, Ulusal Yatırım Fonları, Ülke Yatırım Fonları, Devlet Refah Fonları Bağımsız Varlık Fonları veya kısaca Ulusal Fonlar şeklinde kullanılmaktadır. Genel olarak ülkelerin resmi rezervleri dışında bulundurdukları birikimleri tanımlamak için kullanılmaktadır.

Dünyanın çeşitli ülkelerinin merkez bankaları, belirli acil durumlarda kullanılmak üzere çeşitli miktarlarda döviz rezervi oluştururlar. Özellikle cari işlem fazlası veren bazı ülkeler ihtiyaçlarının fazlası durumundaki bu rezervleri değerlendirme düşüncesine gitmişlerdir.

Oluşturulan rezervlerin değerlendirilmesi için müstakil fonlar oluşturulmuş ve fonlar da Ulusal Fonları ortaya çıkarmıştır. 1950 li yıllardan itibaren oluşturulmaya başlayan Ulusal Fonlar, son yıllarda finans çevrelerinde dikkat çeker hale gelmiştir.

Ulusal Varlık Fonunun Amaçları Nedir?

Varlık fonlarının temel amacı, özellikle bütçe fazlalığı ile ortaya çıkan fon gelirinin, ulusal ya da uluslararası bir takım finansal araçlarla değerlendirilerek, gelirini arttırmaktır. Elde edilen bu birikim sayesinde, ülke ekonomisinin istikrarı sağlanabileceği gibi ilerleyen dönemlere aktarılacak bir refah aracı da olabilir.

Türkiye Varlık Fonu

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi 19 Ağustos 2016 tarihli 6741 sayılı kanunun, 26 Ağustos 2016 tarihli, 29813 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanması ile kurulmuştur. Bu şirketin amaçları arasında,  ilgili fonların kurulması ve yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak bulunmaktadır. Bunun yanında yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek de bu şirket aracılığıyla olacaktır.

Türkiye Varlık Fonuna Aktarılan Kuruluş, Kaynak ve Varlıklar

5 Şubat 2017 Tarihli ve 29970 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer sayısında yayınlanan 2017/9756 ve 2017/9758 sayılı kararlar ile Türkiye Varlık Fonuna Kuruluş, kaynak ve Varlıklar aktarılmıştır.

Buna göre;

24/1/2017 TARİHLİ VE 2017/9756 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Türkiye Varlık Fonuna devredilen taşınmazlar

MADDE 1- (1) Mülkiyeti Hâzineye ait ekli listede belirtilen taşınmazların, tahsislerinin kaldırılarak Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu taşınmazlar, devir ve tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar Maliye Bakanlığı tarafından yönetilmeye devam olunur.

Türkiye Varlık Fonuna aktarılan kuruluşlar

MADDE 2- (1) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketinin sermayelerinde bulunan Hâzineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin % 6,68 oranındaki Hâzineye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Türkiye Varlık Fonuna aktarılması kararlaştırılmıştır.

(2) Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye Başbakan yetkilidir.

31/1/2017 TARİHLİ VE 2017/9758 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Türkiye Varlık Fonuna aktarılan kaynaklar

MADDE 1- (1) Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ait veya bu Fonun tasarrufunda bulunan 3 milyar Türk Lirası tutarındaki kaynağın, en geç aktarım tarihini izleyen 3 ay içerisinde geri ödenmek kaydıyla Türkiye Varlık Fonuna aktarılması kararlaştırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İlgili Resmi Gazete

2017/9756       Türkiye Varlık Fonuna Aktarılan Kuruluş, Kaynak ve Varlıklar Hakkında Karar tıklayınız.

2017/9758       Türkiye Varlık Fonuna Kaynak Aktarılmasına İlişkin Karar tıklayınız.

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like