ŞEYH BEDRETTİN KİMDİR?

Asıl adı Mahmud olan Şeyh Bedrettin bazı kaynaklara göre 1358 yılında doğduğu söylense de babası  2.İzzeddin Keykavus’un torunu olduğu söylenen İsrail’in Edirne’nin fethinden (1361) sonra Samona (Bu günkü Yunanistan topraklarında bulunan Simavna) kazasına kadı olarak atandıktan sonra burada doğduğu bilinmektedir. Annesi sonradan Müslüman olan Melek Hatun’dur. İbn-i Kadi Simavna yani Simavna kadısının oğlu olarak tanındı. İlk eğitimini babasından aldı. Sonra Şahidi adlı bir hocadan tevsir, Koca Efendi’den astronomi ve matematik daha sonra da Mevlana Yusuf’tan fıkıh dersleri aldı. Mescid-i Aksa’da İbn’ül Askalani’den hadis okudu. Türk beyi Ali Keşmeri himayesinde Kahire’ye buradan da Şah el-Mantıki ile Mekke’ye gitti.

SÜRGÜN EDİLMESİ

Memluk Sultanı Berkuk kendisinin başarıları üzerine oğluna hoca olarak tayin etti. Burada Hüseyin Ahlati’den tasavvuf dersleri aldı. Ahlati ölünce tekkenin şeyhi oldu. 1402 de başlayan Fetret Devrinde Musa Çelebi tarafından Edirne’de Kazasker olarak görevlendirildi. Mehmet Çelebi ülkede düzen sağlayınca 1413 yılında kendisini 1000 akçe maaşla İznik’e sürgün gönderdi.

İSYANCILARLA İŞBİRLİĞİ

Bu sürgünü kabullenmeyen Bedrettin 1416 yılında İznik’ten kaçarak Kastamonu’da İsfendiyar Bey’e sığınmış buradan Rum topraklarına geçerek Deliorman’a yerleşmiştir. Eskiden tanıştığı Börklüce Mustafa (Dede Sultan olarak ta tanınan Alevi isyancıların başı) ve Torlak Kemal ile görüşmelerde bulunup bir siyasi isyan çıkarma girişiminde bulunmuştur. Sultan Mehmet Çelebi bu isyancılar üzerine büyük bir ordu göndermiş Torlak Kemal ve Börklüce Mustafa dağıtılmış Şeyh Bedrettin esir alınmıştır. Padişah tarafından görevlendirilen bir mahkeme heyeti tarafından ailesi ve mal varlığının korunması şartı ile idamına karar verilmiştir. 1420 yılında bu karar üzerine bugün Yunanistan topraklarında bulunan Serez’de idam edilmiş ve burada gömülmüştür. Kemikleri 1961 yılında getirilerek İstanbul Fatih’te bulunan Sultan Mahmut türbesi haziresine defnedilmiştir.

SÜNNİ HANEFİ İSLAM HUKUKÇUSU MU? ALEVİ İSYANLARININ BAŞINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ALEVİ OLMAYAN BİR İHTİLALCİ Mİ?

Yaşam tarzlarına baktığımızda Bedrettin’in İslam Hukukçusu yönüyle eserleri yıllarca okutulmuş bir Sünni Hanefi, Simaviler denen müritleri ve en önemli eserlerinden olan Varidat dikkate alındığında Ateist, mutasavvıf yönüyle keramet sahibi bir ilim adamı, isyana bakıldığında ise Alevi olmadığı halde Alevilerin başı olmaya çalışan bir Şeyh Bedrettin ortaya çıkmıştır.

ŞEYH BEDRETTİN’İN ESERLERİ

Nurü’l Kulub, Ukudü’l – Cevahir, Çerağu’l-fütuh, Tarikat’a Dair (Tevsir ve Gramer)

Letaif’ül İşaret, Cami’ul Fusuleyn, El-Teshil (Fıkıh)

Matla Şerhi, Meserret’ül Kulub, Varidat, Füsusu’l Hikem Haşiyesi (Tasavvuf)

You May Also Like