Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki yeterlilik, bir meslekte kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konuları başta olmak üzere, planlama, uygulama ve ortaya çıkan beklenmedik durumları giderebilme becerilerine sahip olmak demektir. Kısaca mesleğe ait belirlenmiş standartlar ile ilgili gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak demektir.

Mesleğe ait yeterlilikler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları vasıtasıyla yapılan teorik ve beceri sınavları sonucunda Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir. Bu konuda daha önce yazdığımız makale için tıklayınız.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin Alınması Şart

Hangi Mesleklerde MYK Belgeleri Verilmektedir?

5544 sayılı MYK Kanunun 2. Maddesinde belirtildiği üzere tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler MYK Kanunu’nun kapsamı dışında kalmaktadır. Bunların haricindeki bütün mesleklere ilişkin yeterliliklerde MYK belgelerinin verilmesi zaman içinde söz konusu olacaktır. Ancak belgelendirme süreci iş piyasasının öncelikleri, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sınav ve belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirdikleri mesleklerde belgelendirme yapılabilmekte olup bu mesleklerin sayısı sistemin yaygınlaşmasına paralel olarak artacaktır.

Hangi Mesleklerde Belge Alma Zorunluluğu Vardır?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olmaktadır. Ayrıca, Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik kapsamında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde mesleki eğitim belgesi olmayanların çalıştırılamayacağı belirtilmektedir.

Ayrıca 5544 sayılı Kanun gereğince; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır. Söz konusu mesleklerin isimlerine ulaşmak için tıklayınız.

Ne Zamana Kadar Mesleki Yeterlilik Belgesi Alınması Gerekir?

Mesleki Yeterlilik belgesi zorunlu olan mesleklerde belgesiz çalışma süreleri değişmektedir. Yayımlanan mesleklerin belge zorunluluğu tebliğ tarihinden sonra bir yıl içerisinde belge alınması zorunludur. Bu sebeple her meslekte belge edinme tarih aralığı değişmektedir.

10.11.2019 tarihi itibariyle inşaat, makine, elektrik, otomotiv gibi sektörlerde çalışanların mutlaka Mesleki Yeterlilik Belgesi, Ustalık Belgesi veya en az Meslek Lisesi Diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu meslekte çalışamayacaklardır.

Belge zorunluğu olan meslekler ve belge alma tarihleri ile ilgili listeye ulaşmak için tıklayınız.

Mesleki Yeterlilik Belgesi

MYK Belgesinin Avantajları Nelerdir?

Bireyler İçin Avantajlar

*Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme ve değerlendirme sonucunda alınan belge bireye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir.

*Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkân verdiği için bireyler, kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilmektedir.

*Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir.

İşverenler İçin Avantajlar

*İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik imkânlarından yararlanabilmektedir.

*İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır.

*Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

Zorunlu Olan Mesleklerde Belgesiz Çalışmanın Cezası Nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde ilgili mesleklerde belgesiz çalışan tespit edilmesi halinde işveren veya işveren vekiline belgesiz çalışan kişi başına 775 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

You May Also Like