MEB’de, İl İçi Eş Durumu Mağduriyeti Bitecek mi?

Aile bütünlüğünü hedefleyen eş durumu tayinlerinde bir türlü istenen başarıya ulaşılamıyor. Büyükşehirlerde merkez ilçelerdeki yığılma, norm kadro fazlalığı ve ilkokulların 4 sınıfa düşürülmesi gibi temel nedenler, eş durumu atamaların amacına ulaşmasına en büyük engeller… Özellike Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde gerek il içi gerekse il dışı özür grubu atamalarla ilgili MEBİLGİ’ye yoğun mağduriyet yazıları ulaşıyor.

Eş Durumundan Tayin Nedir, Meb’de Eş Durumu tayinleri Nasıl Yapılmaktadır?

Eş durumundan tayin hakkı esasen, Anayasa’nın 41 ve 62 inci maddeleri aile birliğinin korunması şeklinde ifade edilmiştir. Bu maddelere göre Devlet, aile birliğini sağlayacak tedbirleri alır. Kısacası belirtilen sorumluğa göre farklı illerde, aile birliğini etkileyecek uzaklıklarda bulunan eşlerin uygun çalışma mesafelerde çalışma hakları bulunmaktadır.

Eş durumu tayin haklarının nasıl ve ne zaman kullanılacağı ile ilgili esaslar ise her kurumun kendi atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre getirilmiştir. Bunların üzerinde de bütün devlet memurlarını kapsayan genel bir yönetmelik var. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik.
Bu yönetmelikte geçen Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları gözönünde bulundurulur. ifadesi çok açık ve önemli bir ifadedir. Yönetmeliğin Temel İlkeler kısmının 4.maddesinin a bendi böyle derken; b bendinde, Yer değiştirme suretiyle atamalar, ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır. Denmektedir. C bendinde ise Bu atamalarda, memurların bölgeler arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamak esastır. ifadesi kullanılmıştır.

Uygulamadaki Mağduriyet Nedir, Nasıl Giderilir?

Yönetmeliğin 2016 yılında değiştirilmesiyle birlikte çalışanların eş durumu tayinlerinde bazı zorluklar getirmesi bir yana uygulamada da bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunlardan biri de mesafelerin uzunluğudur. Aynı şehirler olmasına rağmen eşlerin iş yerleri arasındaki uzaklık bazen 200 Km yi bile aşabilmektedir. Bu durum çoğu hallerde iller arası uzaklığa denk gelmektedir.

Aile birliğinin devamı yanında, eş durumu tayin hakkını destekleyen başka bir kanun da esasen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’dur.
Bilindiği gibi çalışanları tehdit eden tehlike ve risklerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması işveren yükümlülüklerinden biridir. Eşlerin birbirinden, eşlerin çocuklarından ayrı kalması, aynı şehirlerde olmalarına rağmen yolda geçen sürelerin saatleri bulması psiko -sosyal risk etmenlerinden biridir ve önlem alınması gereklidir. Bununla birlikte tehlike ve risklerin bertaraf edilmesinde işyerinin olanakları da göz önünde tutulmalıdır. Aşağıda önemli maddeleri yer alan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ise zaten benzer bir içeriğe sahiptir.

Bu durum da göstermektedir ki olanaklar ölçüsünde mağduriyetler giderilmeli, işyerleri çalışma ortamları çalışanlar için ergonomik hale getirilmelidir. Temel yaklaşım böyle olunca çözüm odaklı çabalar hızlanacaktır.

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar

Madde 9- Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır.

Yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından, eş ve sağlık durumları ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır.

Aynı kurumda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir.

Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı i!e hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like

1 Comment

  1. Teşekkürler mebilgi.com,sesimizi
    duyan yok bari duyuran olsun.

Comments are closed.