Hangi Okullarda İş Güvenliği Hizmetlerini Müdür Yürütebilir?

Çalışma Bakanlığı 18.12.2014 tarihinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde yaptığı bir değişiklikle İşveren veya işveren vekillerinin kendi kurumlarına İş Güvenliği hizmetlerini sunmalarının yolunu açmıştır. Bu değişiklikle İş Güvenliği Uzmanı niteliklerine ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecekler.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin sunumunda diğer kamu kurumlarına göre daha planlı ve programlı çalışmalar yapmaktadır.MEB yayınladığı 2014/16 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Genelgesiyle kurumlarında İSG hizmetlerini başlatmış ve önemli mesafeler katetmiştir.Uyguladığı model diğer kamu kurumları tarafından da örnek alınıp uygulanması gereken bir modeldir.

MEB  Merkez ve Taşra teşkilatlanmasını hızla tamamlayarak  tüm okul ve kurumlarında İSG hizmetlerini bu sistemle yürütmektedir.MEB dışında diğer Kamu ve Özel kurumlarda ondan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işveren veya vekilleri için istemeleri halinde İSG hizmetlerini yürütme imkanları doğmuştur.

Çalışan Sayısı Nasıl Tespit Edilir?

Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a)İşyerleri için kadrolu öğretmen, hizmetli, memur ve bunlarla birlikte 6 aydan fazla görevli olan diğer tüm çalışanlar sayıya dâhil edilir.

b) İşverenden iş alan alt işverenlerce (kantin, servis, spor salonu vb.) çalıştırılan sigortalılar çalışan sayısına dâhil edilmez.

c)3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

d)Özel sektör için aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinin olması halinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri üstlenilebilecek işyerlerinin belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumundaki tescil kayıtları esas alınır.

İşverenin Herhangi bir Eğitim Alması Gerekiyor mu?

İşverenin Çalışma Bakanlığı tarafından onay verilen eğitim kurumu ve eğitim programları doğrultusunda eğitim alması gerekmektedir. Eğitim programları açıköğretim yoluyla düzenlenir.Ders içerikleri; uluslararası standartlara uygun, yazılı, işitsel ve görsel materyallerle desteklenmiş bir şekilde hazırlanır.

Eğitimler; açıköğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verilir.

hangi okullarda is guvenligi hizmetlerini mudur yurutebilir

Eğitim ve Belgelendirme Nasıl yapılır?

Eğitimin süresi 16 saatir.Eğitim konularındaki içeriği okuyup, anlayıp, özümsemeye yetecek makul bir süreye göre tasarlanır. Bu süre her hâlükârda ek-1’ de 16 saatten az olamaz. Her bir eğitim konusunun içeriği bütünlük oluşturacak şekilde birbiri ardına sıralanır.Eğitimin yapılması, belgelendirmesi ve ücreti ise protokol yapan üniversitelerce; eğitim sonunda yapılacak sınavdan başarılı olanlara belirlenen eğitimi tamamlama belgesi düzenlenir. Sınavda, 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılır. Sınavda başarılı olanlar; protokolde belirlendiği şekilde, üniversitelerce Genel Müdürlüğe bildirilir.Eğitim, sınav ve belgelendirmeyi kapsayan ücret; net asgari ücretin üçte birini geçmemek koşuluyla, Bakanlıkla üniversiteler arasında yapılan protokolde belirlenir ve katılımcılar tarafından ödenir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Nasıl Yürütülür?

Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilenler hariç olmak üzere yürütebilir. İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır.

Bu Yönetmelik kapsamında, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen işveren veya işveren vekillerinin İSG-KATİP üzerinden sisteme kaydolmaları zorunludur. İşveren veya işveren vekilinin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütme yükümlülüğü İSG-KATİP’e kayıt tarihi itibari ile başlar.

Eğitimi tamamlayan işverenin ondan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde; yeni işyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmesi için işverence İSG-KATİP üzerinden başvuruda bulunulması gerekir. Bu tür görevlendirmelerde görevlendirilecek kişinin işveren vekili olması esastır. Aksi takdirde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirme yapılmamış sayılır. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında ise işyerinin yönetiminde görev alan ve işyerinde düzenli bulunan yönetici veya yardımcısı olunması şarttır.

İşveren İSG Hizmetleri Karşılığında Ücret Alabilir mi?

01.07.2017 tarihinden sonra işveren veya vekil olarak görevlendirdiği kişi çalışan sayısına göre İSG+KATİP ten yaptığı sözleşmeye istinaden İSG Hizmetleri ödeme kaleminden ücretini alabilir.Ancak bu ücretin çok düşük bir miktar olacağından dolayı işveren veya vekillerin bu ücrete bu sorumluluğu alıp almayacaklarını zamanla göreceğiz.

Ayrıca  01.07.2017 tarihinde Tüm Kurumlarda Uzman Çalıştırma zorunluluğu yürürlüğe girdiğinde diğer kamu kurumlarına göre Milli Eğitim Bakanlığının hazır bir vaziyette olacağı şimdiden yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like