9 Aralık 2016 Tarihli ve 29913 Sayılı Resmî Gazete 9 Aralık 2016 Tarihli ve 29913 Sayılı Resmî Gazete

KANUN

6764     Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

—  Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

—  Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

—  Mülki İdare Amiri Yavuz Selim SÜZER’in Birinci Sınıfa Yükseltilmesi İşleminin İptali Hakkında Karar

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/12/2016 Tarihli ve 6648 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 2/11/2016 Tarihli ve E: 2015/61, K: 2016/172 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

You May Also Like